Medvetenhet och medvetna kärleksrelationer

Posted on Posted in Medvetenhet, Relationer, Uncategorized

Med medvetenhet så menar vi förmågan till självreflexion. Medvetenhet handlar om att vara en reflekterande människa. Medvetna personer brukar också kallas för ‘sökande’, helt enkelt för att de letar sin nästa utveckling, sitt nästa lärande.

Medvetna människor ser livet ses som en process. En process där vi hela tiden lär oss nya saker. Därför kan man säga att vi genom livet utvecklar olika nivåer av medvetenhet. Med nya nivåer av medvetenhet så kan vi också uppfatta och förnimma nya saker och skeenden som tidigare inte var tillgängliga. Helt enkelt för att vår förmåga att förnimma och uppfatta verkligheten – vad som kallas för perception – den har helt enkelt blivit bättre. Ett exempel på hur det kan ta sig uttryck är att när du blir medveten om din kropp, så kan du tala om vad som pågår och hur det känns just nu i kroppen.

Andra former av medvetenhet kan ses som kultiveringen av ditt eget själv, där du tar din perception till nya dimensioner. Jag kommer inte att beröra detta vidare här, utan sparar det resonemanget till en egen artikel.

Det är en sak att vara medveten och självreflekterande, det är någonting helt annat att vara det i relation till en annan person och medvetet skapa en kärleksrelation. Faktum är att de allra flesta kvinnor och män funderar inte över dessa saker om hur vi är med varandra i en relation. Kärlek tycks vara någonting som bara händer…

Man skulle kunna säga att på så sätt blir kärleksrelationer ofta omedvetna. Låt mig förklara varför.

När kärlek enbart händer och ingen av parterna är medvetna, så skapas ofta en relation som bygger på beroende. Vi har nu kommit samman och jag är beroende av dig. Kärleken har gjort mig beroende av dig. Omedvetenheten tar sig uttryck i den praktiska vardagen där det finns en massa problem… Problem som jag lägger utanför mig själv. “Det är dig det är fel på!”. Därför skapas lätt konflikter. Problemet här är att omedvetna personer har svårt att lösa konflikter. Istället för att titta på sig själv, så skuldbeläggs den andra partnern. När det finns omedvetenhet så är vi dåliga på att tala med varandra. Bristen på kommunikation skapar problem som med tiden har eskalerat. När problem och saker och ting som vi inte vågar prata om läggs på hög, så blir högen till slut för stor. Den utgör ett hot mot föreställningen om romantisk kärlek som hägrar på andra sidan som en slags utopi om hur relationer egentligen borde vara. När romantiken känns död, eller inte längre existerar  – då är det lätt att söka sig bort… I jakten efter ny kärlek …

På detta sätt går många kvinnor och män igenom livet i olika typer av kärleksrelationer. De söker ny romantik och passion i sitt liv. Det är egentligen inget fel i det. Problemet ligger i själva omedvetenheten av relationen. Just för att där finns en omedvetenhet så kan det resultera i behovet av kontroll, där en person försöker kontrollera den andra. En relation där det är svårt att kommunicera och ta ansvar för sina egna problem. Vad man ofta inte gillar hos sin partner är de saker som man inte kan acceptera hos sig själv. Det är lätt att stanna kvar för att man “vet vad man har, men inte vad man får”. Relationen är bättre än att vara själv. Beroendet av relationen utmynnar också i en osäkerhet huruvida man kan klara sig själv. I slutändan utgör det också ett hot mot intimiteten, helt enkelt för att det innebär en risk att vara ärlig och uppriktig. Konflikter är jobbiga helt enkelt för att parterna saknar de nödvändiga verktyg och förståelse avvad det innebär att kunna kommunicera på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Anledningen till att individer väljer att bli självreflekterande och mer medvetna handlar oftast om att de har haft problem i relationer. Problem som har gjort att man har börjat titta på sig själv. I en del sammanhang så blir det rent utav ett  tvång. Exempelvis minns jag från ett ledarskapsprogram där jag var med för många år sedan. Två av deltagarna var med just för att deras arbetsgivare hade sagt “om du inte ändrar dig så måste du lämna din arbetsplats”. I mitt ledarskapsprogram hade vi många långa och utdragna konflikter. Det kanske inte var så underligt, just för att några personer var väldigt tongivande. Genom sin o/medvetna dominans triggade de igång resten av gruppen på olika sätt. Detta program var ett av det mest transformerande jag upplevt under mina 20+ år av personlig utveckling. Helt enkelt för att jag kom ut som en helt ny människa på andra sidan. Jag hade förändrat mitt sätt att betrakta mig själv, men också min kommunikation och sätt att vara och relatera mig till andra människor kom att förändras.

På arbetsplatser sker ofta den feedbacken från chefer och andra överordnade. En av mina internationella vänner berättar hur han som framgångsrik och väldigt effektiv ledare fick feedback från sin överordnade chef att han hanterade sina medarbetare som sk#t och att det inte var acceptabelt. Överraskningen gjorde att han började sin egen personliga resa som tog honom in i en medvetenhet, nämligen den att ledare fostras till effektivitet och resultatorientering i organisationer inte, till att hantera relationer. Därför kom han att börja arbeta som konsult just för att kunna hjälpa personer i ledarskapspositioner att bli mer medvetna.

Medvetenhet kan ses som en effekt av den transformation som sker när man får en konkret feedback som totalt kan kastar om ens liv. På andra sidan skapas en ny pro-aktivitet. Individer som blivit medvetna är självständiga i bemärkelsen att de tar ansvar för sitt Ego och det som hägrar i det undermedvetna. De skapar strukturer och processer som hjälper dem att bli en mer klarsynt person. Det är lätt att förstå att när två medvetna individer möts och bestämmer sig för en kärleksrelation, då är MER möjligt. Det är en relation som bygger på ömsesidigt beroende för att man medvetet har gjort det valet.

Men det finns också många i vårt samhälle har gjort valet att se sig själv som oberoende och självständig, så till den grad att en relation inte är viktig eller angelägen. När du älskar dig själv, så behöver du ju inte heller någon annan. När du ÄR kärlek, så varför skall du välja en?

Det kan också  vara så att friheten att vara själv är starkare än lusten att vara i en relation… men det kan också vara uttryck för en rädsla. Rädslan för att bli sårad i kärlek, är större än lusten att vilja engagera sig.

Relationer innebär trots allt investering av din tid. Kanske är det detta som får relationer att fallera för att någon av partnerna prioriterar andra saker än just relationen?

Men som många kvinnor och män i min omgivning ger uttryck för, det visar sig också att det inte lätt att hitta en medveten partner. Just nu intervjuar jag medvetna par om vad det innebär att vara i en medveten relation. Det visar sig att det verkar finnas något som skiljer medvetna par från andra. De har hittat en motivation bortom romantisk föreställning om kärlek! Motivationen till varför relationen är viktig och angelägen.  Det mönster jag ser är – de prioriterar sin relation i första hand. Före all annan verksamhet, t o m före sina barn.

Det här betyder ett antal saker som de flesta par inte tänker på…  Det behövs verktyg för att kunna skapa medvetna relationer. Hur gör man det? Och var kan man hitta en medveten partner? Det här är en av anledningarna att jag just nu fokuserar på att bygga upp ett sammanhang där medvetna kvinnor och män kan mötas för att lära sig vad det innebär att skapa medvetna relationer genom Conscious Love Tribe.

One thought on “Medvetenhet och medvetna kärleksrelationer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.