Marias helgkrönika i Coachbranschen.se

Posted on Posted in Blogg, Coaching, Förändring, Ledarskap

coachbranchen

Denna krönika är publicerad på Coachbranschen.se under titeln Management i fronlinjen för 2011.

Coaching kan ses som ett samtal som skapar förändring i människors liv. Men coaching är också ett samtal som skapar grund för nytt medvetande. Ofta pratar vi inte om detta, men faktum är att när vi förändrar oss, börjar med nya vanor, ändrar våra tankestrukturer, då förändrar vi också vårt medvetande. Den egna erfarenheten har bidragit till att vi kan förflytta oss till en annan medvetandenivå. Detta kan ske så till den grad att vi till och med skulle kunna tala om att personer som gjort denna medvetandeförflyttningen, befinner sig i ett annat paradigm, ett annorlunda sätt att tänka och betrakta världen.

Utvecklingen av professionell coaching

Zoran Todorovic, Sveriges första Master Coach för nu många år tillbaka är den person som jag närmast kom att tänka på när jag skulle skriva denna krönika som skulle handla om coaching relaterat till management och höga ledare. Vad är det som kännetecknar coaching av deras situation? Här blev jag inspirerad av Zoran, då jag liksom honom ser att vi lever i en ny tid och att det får konsekvenser för våra organisationer. Men låt mig först kort berätta hur utvecklingen av intelligens ser ut enligt Soleira Green[1], vilken till sin tur kan relateras till utvecklingen av professionell coaching.

IQ – vi vet alla vad det är. Det är förmågan att tänka intellektuellt, logiskt och rationellt. Vi tänker och agerar därefter. Som coacher följer vi här klara och tydliga strukturer – SWOT analys eller SMARTA mål får utgöra exempel.

EQ – emotionell intelligens. Handlar om förmågan att vara medveten om sin känsla, att lyssna till sitt hjärta. Vi börjar lita och utveckla vår intuition och ta beslut efter vad som känns rätt. Som coacher kan vi medvetet ta våra klienter in i att erfara känslor, känslor som t ex är kopplade till ett angeläget problem eller beslutsfattande.

SQ – spirituell intelligens. Handlar om en öppenhet inför att söka efter den större meningen med livet. Att bli varse att det ligger bortom det personliga, privata och materiella. När våra klienter befinner sig här skapas det en medvetenhet livet levs utifrån vissa val och att dessa kanske inte alltid är i samklang med det liv vi egentligen önskar oss. Kanske blir klienten medveten om och börjar ifrågasätta den värld som de befinner sig i, till exempel hälsoklimatet i sin egen organisatoriska miljö.

WQ – wholistic/holistisk intelligens. När vishet nås utifrån den själsmässiga medvetenheten, ser vi oss som en naturlig del av världen. I detta stadie sker en expansion utifrån fullständig mänsklig potential. Helt enkelt för att individen har utvecklat en förmåga att fullständigt kliva in i den mänskliga essensen av vem hon är och representerar. Här utvecklas nya typer av förmågor, exempelvis att kunna läsa de energier som finns i ett rum samt telepatiska förmågor vilket innebär att vi alla kan ’läsa mellan raderna’ vad personer egentligen tycker, tänker och känner. Som coacher genom vårt sätt att vara, tar vi våra klienter in i medvetenheten av att förstå att det existerar erfarenheter bortom det logiska.

QQ – quantum/kvantum intelligens. Utgör en nivå där det skapats förmågor till en annan nivå bortom oss själva där vi kan betraktas som hypereffektiva i vårt tänkande och skapande utifrån drivkrafterna kreativitet och passion. När man kliver in här kan man arbeta med flera stora projekt på en gång och samtidigt behålla sin passion. Vi lär oss att verka och leva i flera olika frekvenser och se att allt som händer oss, alla sanningar är uttryck för olika tolkningar. Här innebär fokusering på ett resultat att energi samlas likt en laserstråle och manifesteras – vad som ibland kallas för lagen om attraktion, att vi drar till oss och förverkligar det vi fokuserar på.

När vi klivit in i den medvetandenivå som innebär att vara öppen och tolerant – att se det potentiella i situationer – leder detta till skapande i stället för reaktioner. Här agerar människan på en helt annan nivå där det skapas utifrån framtiden.

Stort paradigmskifte under 2000-talet

Sett från detta perspektiv handlar coaching inte om att få klienterna mer intellektuella utan snarare mer medvetna om vem de är och vad de representerar, därmed skapas effektivitet och produktivitet på en helt ny nivå utifrån en inre tillfredställelse. På samma sätt som den professionella coachingen har utvecklats från 1990-talets början fram tills nu, skulle man kunna säga att vissa typer av organisationer har gjort samma utveckling och resa mot ett nytt paradigm. Organisationer som arbetar i det gamla paradigmet fokuserar på processförbättringar, managementsträvanden, hierarkier, belöningssystem, rutiner och livsduglighet. Detta skiljer sig från nya typer av organisationsformer utvecklade under 2000-talet. Dessa kännetecknas av att de på ett smart och effektivt sätt använder sig av den nya teknologin, de är flexibla, globala och skapar team istället för projektledning, kan ses som decentraliserade till sin karaktär och har en tydlig förankring från gräsrotsnivå för att garantera framgång.

Välj rätt typ av managementcoach

Om vi går tillbaka till frågeställningen, coaching relaterat till management och höga ledare så kan vi klart och tydligt se att management utgör en tankeform inom ramen för IQ logiken. Det är också helt klart att beroende på vilken typ av organisation som man har eller vill ha, så skall man se till att välja en coach som har kapacitet därefter. Men också lika viktigt att notera, i system av hierarkier får det konsekvenser när mellanchefer arbetar med en personlig coach och detta sker inte hos den överordnande. Vad händer när den underställde, medvetandemässigt växer om chefen? I slutändan handlar det om trovärdighet, eller “walk the talk” som man säger.

Coaching skapar medvetna individer

Tyvärr är det så att i många organisationer sker coaching först i situationer när någon eller något uppfattas som ett problem. Kanske arbetsgivaren upplever att vissa chefer eller underställda skulle vara behjälpliga av att arbeta med en coach? Det man kanske inte tänker på är att när individer utvecklas till följd av coachingen, så sker i bästa fall en process där de kliver in och erkänner sin fulla potential (SQ). Det kan vara så illa att denna potential inte kan rymmas inom den befintliga arbetsplatsen, vilket kan resultera i avhopp av medarbetare. Förtjänsten är att det lämnar utrymme för nyrekrytering för personer som på ett bättre sätt kan platsa i arbetsmiljöns villkor. I andra fall kan det nya medvetandet och viljan till att förändra resultera till att den anställde börjar ställa saker på sin spets till nytta för arbetsplatsen, helt enkelt för att skapa ny mening i sitt liv utifrån sin egen arbetssituation. I sådant fall är det bara att gratulera! Organisationen har fått en engagerad förändringsagent som är redo att ta strid för det han eller hon tror på. En person som vågar vara sig själv i sin egen unikhet. I slutändan är det så att coaching skapar medvetna individer som vet vad dom vill och börjar agera därefter!

Referenser:

Bowell Richard A. (2005) 7 steg mot själslig intelligens, Malmö: Richters förlag.
Brafman Ori & Rod A. Beckstrom (2006) The Starfish and the Spider. The unstoppable power of leaderless organizations, New York: Penguin group.
Goleman Daniel (1995) Emotional Intelligence, New York: Bantham books.
Ehdin Susanna och Martin (2004) HQ den mänskliga helhetssynen, Stockholm: Bokförlaget Forum AB
Mindell Arnold (2004) The Quantum Mind and Healing, Charlottensville: Hampton Roads Publishing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.